Przedmiot działalności i kompetencje

Opublikowano: piątek, 23 sierpnia 2013, 15:02

  Izbę Notarialną w Poznaniu stanowią notariusze prowadzący kancelarie w okręgu Sądu Apelacyjnego w Poznaniu. Organami każdej izby notarialnej są: walne zgromadzenie notariuszy oraz rada izby notarialnej.

  Do zakresu działania walnego zgromadzenia notariuszy izby notarialnej należy:

 1. wybór prezesa i wiceprezesa oraz pozostałych członków rady izby notarialnej;
 2. wybór członka Krajowej Rady Notarialnej;
 3. wybór notariuszy do sądów dyscyplinarnych oraz rzecznika dyscyplinarnego;
 4. zatwierdzenie sprawozdania rocznego i zamknięcia okresu rachunkowego, przedstawionego przez radę izby notarialnej;
 5. uchwalenie budżetu;
 6. ustalenie składek na określone cele;
 7. załatwianie innych spraw w zakresie działania notariatu.

  Walne zgromadzenia notariuszy izby notarialnej są zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne walne zgromadzenia notariuszy zwołuje, w pierwszym kwartale każdego roku, rada izby notarialnej. Nadzwyczajne walne zgromadzenie może być zwołane z inicjatywy Ministra Sprawiedliwości, na podstawie uchwały rady albo na wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby notariuszy wchodzących w skład izby. W walnym zgromadzeniu jest obowiązany uczestniczyć każdy notariusz należący do danej izby.

  Do zakresu działania rady izby notarialnej należy:

 1. opiniowanie wniosków w przedmiocie powoływania i odwoływania notariuszy i asesorów notarialnych;
 2. nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez notariuszy, asesorów i aplikantów notarialnych oraz nad przestrzeganiem przez nich powagi i godności notariusza;
  1. 2a. nadzór nad wykonaniem obowiązkowego ubezpieczenia, o którym mowa w art. 19a;
 3. organizowanie szkolenia aplikantów notarialnych;
 4. zarząd i rozporządzanie majątkiem izby;
 5. zwoływanie walnych zgromadzeń notariuszy izby i wykonywanie uchwał tych zgromadzeń;
 6. prowadzenie wykazów notariuszy, asesorów i aplikantów notarialnych izby;
 7. wykonywanie innych czynności przewidzianych prawem.

  Prezes rady izby notarialnej reprezentuje radę, kieruje jej pracami, przewodniczy na posiedzeniach i wykonuje uchwały rady. W razie nieobecności prezesa, jego obowiązki wykonuje wiceprezes rady. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków rady, w tym prezesa lub wiceprezesa. Reprezentantem ogółu polskich notariuszy jest Krajowa Rada Notarialna.

  Do zakresu działania Krajowej Rady Notarialnej należy w szczególności:

 1. uchwalanie regulaminu wewnętrznego urzędowania kancelarii;
 2. przedstawianie opinii i propozycji w sprawach:
  1. a. taksy notarialnej,
  2. b. zmian przepisów dotyczących funkcjonowania notariatu;
 3. współpraca z notariatami innych państw;
 4. wyrażanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Ministra Sprawiedliwości lub inne organy samorządu notarialnego;
 5. wybór spośród członków rady rzecznika dyscyplinarnego;
 6. uchwalanie regulaminu swego urzędowania;
 7. wypowiadanie się w sprawie zasad etyki zawodowej notariuszy;
 8. ustalanie wysokości składek miesięcznych notariuszy na potrzeby samorządu notarialnego oraz zasad ich wydatkowania;
 9. uchwalanie zasad zwalniania aplikantów od ponoszenia w całości lub w części opłaty rocznej, a także odraczania jej płatności lub rozkładania jej na raty;
 10. ustalanie programu aplikacji notarialnej oraz nadzór nad szkoleniem aplikantów;
 11. ustalanie zasad i trybu zwoływania kongresu notariuszy.